Fakta og undersøgelser
om følgevirkninger for børn efter en skilsmisse
- og ved at far og mor altid skændes.  Skilsmissebørn er risikobørn
  Skilsmissebørn er mere udsatte for at udvikle misbrugsproblemer som voksne.
  Det viser en ny svensk undersøgelse i det engelske lægemagasin The Lancet,

  65.000 skilsmissebørn blev sammenlignet med 920.000 børn,
  der er vokset op med begge deres forældre. Det viser sig i markant grad,
  at børn, hvis forældre bliver skilt, i betydelig højere grad end andre børn risikerer
  at få alvorlige problemer som voksne. Det skriver flere danske medier 24.1.03.

  Grupperne blev først gjort sammenlignelige ved at korrigere for forskel i indtægt,
  ligesom der er taget højde for faktorer som arbejdsløshed
  og psykisk sygdom hos den ene forælder.

  Resultatet af undersøgelsen er skræmmende og entydigt:
  Senere hen i livet rammes skilsmissebørnene dobbelt så hyppigt
  af alkoholmisbrug, psykisk sygdom og selvmordsforsøg. Når det gælder
  risikoen for at udvikle et narkotikamisbrug er forskellen endnu mere slående.

  Forfatteren til undersøgelsen, Gunilla Ringbäck Weitoft fra Socialstyrelsen i Sverige,
  mener, at forskellene først og fremmest handler om, at børn af enlige oftere vokser op
  under belastende sociale forhold, men pointerer også, at mange enlige og deres børn
  klarer sig fint her i livet. Så det vi her taler om er at finde de,
  der er særlig sårbare på længere sigt.

  Der er et stort behov for en ekstra indsats
  Mogens Nygaard Christoffersen fra Socialforskningsinstituttet siger,
  at politikerne bør overveje at gøre en ekstra indsats for de enlige forældre.
  fordi arbejdsmarkedet sjældent er indrettet efter deres behov
  og det kan være utroligt svært at stå alene med sine børn,
  job og samtidig have tid til at søge efter en ny kæreste.

  Danske undersøgelser har tidligere vist, at der er flere selvmordsforsøg
  blandt skilsmissebørn end blandt børn, der er vokset op med begge forældre,
  ligesom skilsmissebørn også hyppigere bliver dømt for voldelig kriminalitet.
  Kilde: Urban, MetroXpress og Sundhed.dk, 24.1.03


  Skilsmissebørn trives dårligere
  Børn, der kun bor sammen med den ene forælder,
  trives dårligere end børn i kernefamilier. Det er en af konklusionerne
  på en stor ny undersøgelse 'Børn og børnefamiliers velfærd i Danmark',
  som er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Det kan skyldes,
  at børnene er blevet påvirket af skilsmissen, eller at det er svært
  at indgå i nye familier med sammenbragte børn,
  mener læge Charlotte Reinhardt Pedersen,
  der er en af forfatterne til rapporten.

  John Halse, formand for Børns Vilkår, er enig.
  Han vurderer, at børnene ofte kan være udsat for omsorgssvigt.
  Børnene bliver oftere syge, og det gælder både mildere sygdomme
  som hovedpine og mavesmerte, men også mere alvorlige sygdomme.
  Skilsmissebørnene får desuden oftere skader og forgiftninger.

  Speciallæge Anne Nielsen, der også har været med til
  at udarbejde undersøgelsen, påpeger imidlertid, at mange forældre
  bruger mere tid sammen med deres børn nu end i midten af 80erne.
  Desuden trives langt de fleste af børnene med at tilbringe meget tid
  i daginstitutioner. 91 procent af de danske børn går i institution,
  og 96 procent af disse er glade for det. Berlingske Tidende,
  Information, Kristeligt Dagblad,
  Set i Netdoktor 21 - 6 - 2001.


  I den amerikanske psykolog Judith Wallersteins
  bog "The Unexpected Legacy of Divorce", fra 2000,
  undersøger forfatteren skilsmissebørns forhold til kærligheden.
  Konklusionen på hendes undersøgelser er, at skilsmissebørnene
  har sværere ved at indgå ægteskaber end andre børn, fordi de ikke ved,
  hvordan et kærligt og tilfredsstillende forhold kan være. Hendes budskab
  er at skilsmisser, der måske kan virke frigørende for forældrene,
  desværre godt kan skade børnene - især på lang sigt.
  Politiken, Set i Netdoktor, 7. oktober, 2000
  http://www.psycport.com/news

  + se dog også:  Hvad er værst?
  Skilsmisse eller de evindelige skænderier?

  Langtidsundersøgelser over børn, hvis forældre er blevet skilt
  sammenlignet, hvis forældre blev sammen indtil børnene var voksne
  har stort set uden undtagelser fundet negative og langvarige eftervirkninger
  af forældrenes skilsmisser på børnenes senere trivsel og livsvalg.

  Således er det f. eks. fundet, at skilsmissebørn senere
  får en mindre uddannelse, flere psykiske lidelser præget af angst
  og depression og endog flere fysiske sygdomme - samtidig med,
  at de også oftere blev skilt som voksne, end ikke-skilsmissebørn.

  Men man kan dog ikke være sikker på,
  at en skilsmisse derfor altid er dårligt for børnene.
  I mange sådanne undersøgelser har forskerne sammenlignet
  skilsmissebørn med børn fra intakte hjem, hvoraf de fleste var
  rimelige harmoniske og velfungerende. Men de forældre, der bliver skilt,
  har jo inden skilsmissen været alt andet end harmoniske og velfungerende;
  De har tværtimod oftest været plaget af konflikter og skænderier.

  Det er derfor muligt, at det lige så meget er ufreden og skænderierne
  imellem forældrene, der plager børnene, således at en skilsmisse
  måske i mange tilfælde rent faktisk er det mindste af to onder?

  Der findes nogle få tidligere undersøgelser, der har fundet at børn,
  der lever i familier, hvor der er mange skænderier mellem de voksne
  ikke overraskende - trives langt dårligere end børn fra mere fredelige hjem,
  men man har hidtil haft meget lidt viden om de langvarige konsekvenser
  af at vokse op i et utrygt hjem, hvor forældrene nok bliver sammen,
  men i et samliv præget af ufred, konflikter og skænderier.

  Nu har to psykologer fra Boston Universitet i USA
  rådet lidt bod på denne uvidenhed vedrørende langvarige virkninger
  af at vokse op i et ufredeligt hjem - ved at sammenligne effekten
  af en sådan opvækst i barndommen med virkningen af
  en skilsmisse hos forældrene.

  De to forskere bad 230 unge voksne om at udfylde spørgeskemaer
  vedrørende 1) om forældrene var blevet skilt inden de var 18 år,
  2) om forældrene skændtes meget og hvordan det foregik,
  3) om de selv i deres nuværende ægteskab oplevede
  meget disharmoni og tendens til skænderi samt
  4) om de som unge i deres tidligere kæreste-
  forhold havde haft mange skænderier.

  Resultatet af denne undersøgelse var næsten forbløffende klart:
  Der var tilsyneladende ingen negativ virkning af forældrenes skilsmisse
  på de nu voksne børns egne parforhold. De unge mennesker, der var vokset
  op i skilsmissehjem havde ikke flere skænderier med deres ægtefæller
  end de der var vokset op i intakte og forholdsvis harmoniske hjem.

  Men de unge voksne, der var vokset op hos to forældre,
  der jævnligt forpestede luften for hinanden og deres børn med kritik
  og skænderier uden løsning, havde selv som voksne væsentlig mere ufred
  og flere skænderier i deres egne parforhold! Og dette gjaldt ikke blot
  i deres nuværende parforhold, men i ligeså høj grad i de venskabs
  - og kæresteforhold, de havde haft i ungdomstiden.

  Undersøgelsen tyder altså stærkt på, at hyppige skænderier
  blandt forældrene kan have en mere negativ langtidsvirkning end skilsmisse.
  I hvert fald når man ser på børnenes senere tendens til selv at udvikle
  hyppige skænderier med både venner, kærester og ægtefæller!
  Det var ligesom blevet "en naturlig måde at være mig på".

  Som vi også tidligere har været inde på i Forskningsnyt,
  har man i de senere år udviklet psykologiske metoder til »afvænning«
  af ufredelig og aggressiv adfærd hos voksne, både som individer
  og i parforhold, så selvom det måske i nogle tilfælde er bedre
  også for børnene med en skilsmisse end vedvarende vrede
  mellem forældrene, så kan det sikkert i mange tilfælde
  være endnu bedre at få psykologisk hjælp til at stoppe
  den plagsomme og aggressive adfærd mellem forældrene.

  Referat ved Thomas Nielsen
  Lektor på Psykologisk Institut, Århus Universitet
  Fra "Forskningsnyt fra psykologien", 1997, hæfte 6 (4)

  Kilde; Doucet, J. & Aseltine, R. H. (2003). "Childhood family adversity
  and the quality of marital relationships in young adulthood."
  Journal of Social and Personal Relationships, 20(6). 818-842.


  Hvilke konsekvenser har det,
  Når børn overværer forældrenes skænderier
  Mary O’Brien fra New Yorks Universitet har med sammen fire kolleger
  studeret, hvilken betydning det har for skolebørnene, hvis de oplever
  voldsomme skænderier mellem forældrene.

  De fem forskere fik en stor gruppe skolebørn
  til at udfylde et spørgeskema om deres oplevelse af forældrenes skænderier
  i hjemmet og om dem selv. Desuden blev børnenes mødre interviewet om,
  hvad de mente deres børn havde overværet af skænderier,
  samt om børnenes adfærd i det daglige.

  Endelig udfyldte børnenes klasselærer
  et spørgeskema om børnenes adfærd og psykiske problemer i skoletiden.

  Ud fra børnenes egne oplysninger og deres mødres oplysninger
  sammensatte man et mål for graden af "oplevet skænderi i hjemmet".
  De børn, der scorede højst, adskilte sig på adskillige punkter fra andre børn.
  I deres selvbeskrivelse røbede de en mere negativ selvopfattelse
  end andre børn. De havde mindre selvværd og mere selvhad.

  I mødrenes beskrivelse blev de skænderi-ramte børn
  beskrevet som mere urolige og præget af "ydre" adfærdsproblemer
  som at lyve, stjæle og - især - selv at opføre sig aggressivt
  og fjendtligt både overfor forældre og søskende.

  I lærernes beskrivelse af børnene
  blev de dog ikke beskrevet som mere aggressive end andre børn
  (det var åbenbart kun hjemme, de opførte sig sådant), men lærerne
  bedømte børnene som mere angste og nedtrykte end andre børn.

  Det viste sig i øvrigt, at de børn,
  der forsøgte at blande sig i forældrenes skænderier
  - eller som lod sig trække ind i skænderierne af forældrene,
  tog mere skade på alle tre punkter end de børn, der typisk
  reagerede på forældrenes skænderier ved at fjerne sig
  fra de aggressive forældre.

  Den sidstnævnte måde at reagere på
  havde tilsyneladende dog også en væsentlig omkostning:
  De børn, der typisk reagerede med "flugt" fra ufreden,
  oplevede mindre kærlig kontakt med forældrene
  også i tiden udenfor de ufredelige episoder.

  Thomas Nielsen
  Lektor på Psykologisk Institut, Århus Universitet
  //www.psy.au.dk/bobby/artik13.htm


  Kilde: O’Brien, M., Bahadur, M. A., Gee, C., Balto, K & Erber, S.
  (1997): "Child Exposure to Marital Conflict and Child Coping Responses
  as Predictors of Child Adjustment." Cognitive Therapy and Research, 21(1), 39-59.
   


Interessante link:

Om det at sige det til børnene
og gode råd om, hvordan I klarer det bedst:

innerself.com/Parenting/divorce.htm

+ et godt tilbud til børn,
hvis de har brug for at tale med andre børn,
der ligesom dem er midt i eller har det svært ved
at deres far og Mor ikke vil leve sammen mere:
www.123hjemmeside.dk/skilsmissegrupper


Se mere om Vrede her: Anger-management
og Fair-Fighting for ikke at tale om disse 10 råd.
+ denne link-reol med andres websider

Der vil komme flere, når jeg får øje på nogle
som er værd at læse, så bookmark og kom tilbage senere.På de næste websider vil der
en dag komme flere sider om

om Skilsmissetallene.

O. Generelt om utroskab.

1. utroskab - set fra kvindens synsvinkel

2. utroskab - set fra mandens synsvinkel

3. utroskab - set igennem barske jokes herom.

4. Noget om at svigte, og om at føle sig forrådt.

5. Hvor går grænsen? Om livsværdier og tillid.

6. Gode råd + noget om at komme sig over,
at Amorbomben nu er sprunget, og intet er som før.
....
7. Dumheden i at tage hinanden og kærligheden,
....som en selvfølge.