Interessante undersøgelser fraENSOMHED er lige så farlig
for helbredet som cigaretter!

Kun langvarig stress er skadelig for helbredetENSOMHED ER LIGE SÅ FARLIG
FOR HELBREDET SOM CIGARETTER
(2001, 10(6))
Det har vakt nogen bekymring i Danmark, at vores ”middel-levetid”,
altså vores gennemsnitlige livslængde, i forhold til den gennemsnitlige livslængd
i andre lande har været konstant faldende i de seneste ca. 30 år.

I begyndelsen af 70erne var vi nr. 3 på Top 20 listen over de lande i verden,
hvor folk opnåede den højeste levealder, men nu ligger vi på en 20. plads
– længere nede på ranglisten end stort set alle andre europæiske lande.

Det er i hvert fald ikke fattigdom, der har skabt dette fald i den relative livslængde,
fordi vi i samme periode endda er steget lidt på listen over verdens rigeste lande,
hvor vi nu ligger på ca. en femteplads.

Som et af de hyppigste forslag til forklaring på, at specielt danskernes livslængde
falder i sammenligning med andre vestlige lande (f.eks. lever svenskerne tre år længere
end danskene), har man fremhævet, at danskerne – og især danske kvinder
– ryger mange cigaretter.

Men cigaretrygning alene kan ikke være hele forklaringen.
En helt anden del af forklaringen kan være hyppigere ensomhed blandt danskerne,
for ifølge en af verdens kendteste sundhedsforskere, amerikaneren James House,
viser de nyeste undersøgelser, at ensomhed er lige så farlig
for helbredet som cigaretrygning!

Rent statistisk kan man nemlig påvise,
at mennesker, som er udpræget ensomme, har en lige så høj risiko
for tidlig død som mennesker, der ryger 20-30 cigaretter om dagen.

Der findes ingen tal for hyppigheden af ”ensomhed” i Danmark,
men der er forskellige indicier for, at det kan være et relativt større problem i Danmark
sammenlignet med især sydeuropæiske lande; men om det er så meget mere udbredt,
at det kan være en del af forklaringen på den relativt dalende levealder i Danmark,
står dog endnu hen i det uvisse.

Den føromtalte James House har i en ny oversigtsartikel
om sammenhængen mellem ensomhed og helbred – hvori han fastslår
den omtalte lighed mellem ensomhed og cigaretrygning som trusler mod helbredet
– rejst spørgsmålet om, hvordan det kan være, at ensomhed
så udpræget er forbundet med en alvorlig helbredsrisiko.

Han nævner selv følgende tre muligheder:

1) For det første er det muligt, at vi mennesker fra naturens side
er født med et stærkt behov for tæt og positivt samvær med andre,
og hvis dette behov for menneskelig kontakt dagligt frustreres,
fordi vi er blevet ensomme, så er det muligt, at der opstår
en vedvarende stress-tilstand, som i sig selv
kan være skadelig for helbredet.

2) For det andet kan det være, at ensomhed
betyder mindre modstandskraft mod andre kilder til stress i tilværelsen.
Mange undersøgelser viser, at de mennesker, der udsættes for alvorlige belastninger
– tab, trusler eller konflikter – og som kan få trøst, gode råd og praktisk hjælp
fra deres nærmeste, kommer lettere og hurtigere ud af
den pågældende stress-tilstand.

Ensomme mennesker, der savner denne form for menneskelig hjælp
og støtte i nødens stund, kommer derfor til at lide længere
under livets forskellige belastninger og bliver måske
af denne grund lettere syge.

3) Mennesker, der har kontakt med flere familiemedlemmer
og gode venner, bliver ofte ”presset” til at leve mere sundt,
når omgivelserne tilskynder de pågældende til f.eks. at lægge cigaretterne på hylden,
at motionere mere, at drikke mindre eller at spise mere sundt.

Ensomme mennesker, der ikke på denne måde
presses til at leve sundere, kommer derfor oftere til
at udvikle mere sundhedsskadelige adfærdsformer og bliver
altså sandsynligvis alene af denne grund oftere syge end andre.

Til disse tre selvstændige forklaringer på forbindelsen mellem ensomhed
og svækket helbred kan man i øvrigt også tilføje en fjerde mulighed.
Det har nemlig i adskillige undersøgelser vist sig, at ensomhed
ud over at være forbundet med risiko for et dårligere fysisk helbred
også giver større risiko for psykiske sygdomme, især depression.

Og da de fleste psykiske sygdomme – ikke mindst depression
giver større risiko for selvmord, ligger der også heri en mulig forklaring på,
hvordan ensomhed – via psykisk sygdom – kan føre til en kortere livslængde.

Selv om antallet af selvmord i Danmark heldigvis har været faldende
igennem de seneste ca. 15 år, er det dog stadig relativt højt
sammenlignet med de fleste andre lande.

Referat: Thomas Nielsen.
Lektor på psykologisk Institut, Århus Universitet
/Forskningsnyt fra psykologien/

Kilde: House, J.S. (2001).
Social Isolation Kills, But How and Why?
Psychosomatic Medicine, 63, 273-274.  Om at trives i sit eget selskab (1997, 6(4))
  Nogle mennesker bryder sig gennemgående ikke om at være alene.
  De foretrækker næsten under alle omstændigheder at være sammen med andre,
  ikke nødvendigvis for at foretage sig noget sammen med andre, men blot for
  at have mennesker omkring sig for ikke at føle sig ensomme.

  Andre derimod trives udmærket i deres eget selskab; de kan altid nyde at have tid
  til sig selv, hvor de uforstyrret af andre kan læse, dyrke en hobby eller andet.

  To amerikanske psykologer fra universitetet i Illinois, USA, har udarbejdet et spørgeskema
  til måling af “evnen til at være alene”. Altså om man kan lide at være alene ind imellem,
  eller om man foretrækker altid at have mennesker omkring sig.

  Der var to dele af dette spørgeskema:
  Den ene del handlede om, hvor meget man kunne nyde
  at foretage sig forskellige ting alene, - og den anden del handlede om,
  hvor meget man er tilbøjelig til at “trække sig tilbage fra andre”,
  hvis man er stresset og trænger til ro for at kunne bearbejde
  sine problemer uforstyrret af andre.

  De, der scorede højt på den første del af spørgeskemaet
  - altså de der kunne nyde at foretage sig ting alene - havde
  i gennemsnit færre symptomer på depression, færre helbredsproblemer
  og en højere tilfredshed med tilværelsen.

  De der derimod var tilbøjelige til at søge ensomhed ved stress
  adskilte sig ikke på disse tre områder fra de, der ikke søgte ensomhed ved stress
  - medmindre de netop var udsat for megen ydre stress i tilværelsen;
  så var det udpræget dem, der søgte ensomhed, der blev
  mest slået ud af den ydre stress.

  Tilsammen tyder disse resultater på, at det er sundt at kunne trives i sit eget selskab,
  men ikke sundt at foretrække sit eget selskab, hvis man er udsat for stressende livsvilkår,
  er måske netop kræver hjælp og støtte fra andre.

  Referat: Thomas Nielsen.
  Lektor på psykologisk Institut, Århus Universitet
  fra ForskningNyt fra psykologien

  Kilde: Larson, R. & Lee, M. (1996):
  The Capacity to Be Alone as a Stress Buffer.
  The Journal of Social Psychology, 136(1), 5-16.  Kun langvarig stress er skadelig for helbredet (1998, 7(6))
  Begrebet stress blev oprindeligt benyttet til at betegne virkninger af fysiske belastninger
  som smerte, kulde, forgiftning m.m. Men i 1970erne opdagede man,
  at også psykologiske belastninger som konflikter, nervøsitet, sorg,
  m.m., kunne medføre de samme kropslige virkninger
  som fysiske belastninger, herunder øget produktion
  af stress-hormoner (især cortisol og adrenalin).

  Derved blev der åbnet op for en forståelse af,
  hvorledes psykologisk stress kunne give øget risik
  for sygdomme af mange forskellige arter, og begrebet stress fik nok især af den grund
  – men selvfølgelig også fordi stress er ubehagelig – en negativ klang.

  Men selv om forskningen vitterligt tyder på, at psykologisk stress
  via hjernens påvirkning af kroppen kan give øget risiko for sygdom,
  så er det vigtigt at fremhæve, at de fleste undersøgelser tyder på,
  at det kun er langvarig stress, der ”slider” så meget på kroppen,
  at der opstår øget sygdomsrisiko.

  Denne opfattelse er for nylig blevet slået fast
  igennem en temmelig speciel undersøgelsesmetode.
  I de tidligere undersøgelser, hvor man har fundet en sammenhæng
  i mellem psykisk stress og sygdom,

  f.eks. infektionssygdom, har det været et problem,
  at man ikke kunne være helt sikker på, om det netop var den psykiske stress,
  der medførte en højere hyppighed af infektionssygdomme. Det kunne f.eks. tænkes
  at de, der var mest stressede, på grund af deres adfærdsmønster kom mere i kontakt
  med virus fra andre mennesker, eller det kunne tænkes, at de syge
  på grund af deres sygdom kom til at synes, at de havde
  været ude for mere stress.

  For at komme uden om disse vanskelige fortolkningsproblemer
  har den amerikanske psykolog Sheldon Cohen i de senere år
  arbejdet med en særlig form for eksperimentel stress-forskning.

  Cohen har fået opført et lille hotel med 20 enkeltværelser til sine undersøgelser.
  På dette hotel/hospital “indlægges” 20 helt raske forsøgspersoner, som ved ankomsten
  får påført en bestemt dosis forkølelsesvirus i næsen! Derefter opholder de pågældende
  sig i en hel uge på hver sit værelse – altså helt adskilt fra andre virus’er
  – og så ser forskerne på, hvem der får og ikke får en kraftig forkølelse
  af de påførte forkølelsesvirus’er –altså hvem der “bukker under” for virus’en.

  I de første forsøg af denne art viste det sig, at de forsøgspersoner,
  der ved ankomsten rapporterede om høj stress i den foregående måned
  (ifølge en spørgeskema-undersøgelse) oftere end de mindre stressede forsøgspersoner
  udviklede en infektionssygdom på “forkølelseshotellet”.

  Det er af mange blevet betragtet som det mest definitive bevis for,
  at psykologisk stress virkelig giver øget risiko for infektionsssygdomme.

  Men nu har Cohen gentaget eksperimentet så mange gange,
  at der har været i alt 276 forsøgspersoner på “forkølelseshotellet”,
  og ud fra den store mængde af data der står til rådighed fra disse mange forsøg,
  har Cohen for nylig sammen med seks medarbejdere analyseret,
  hvilke forskellige former for psykologisk stress der specielt giver øget risik
  for at blive syg ved påføring af forkølelsesvirus.

  Det viste sig, at forskerne måtte revidere deres tidligere konklusion om
  at al slags stress gav højere sygdomsrisiko. Den nye og mere omfattende analyse
  viste nemlig, at det ikke gav ret meget forøget sygdomsrisiko, hvis man havde været ude
  for en del stress i den foregående tid, blot det gennemgående drejede sig om kortvarige stressoplevelser!

  Derimod var der en særdeles stærk forbindelse mellem langvarig stress,
  der varede mere end en måned, og tendensen til at bukke under for de påførte forkølelsesvirus’er.
  Blandt de former for langvarig stress, der særlig ofte optrådte som “sygdomsforvoldere
  var især langvarige og opslidende konflikter med ægtefæller, familiemedlemmer eller venner
  – eller langvarige perioder med arbejdsløshed eller utilfredsstillende arbejdsforhold.

  Forskerne kunne endda konstatere en jævnt stigende sandsynlighed
  for at bukke under med sygdom for grupper af forsøgspersoner,
  der havde været udsat for kroniske belastninger i hhv ca. 1 måned,
  ca. 6 måneder, ca. 12 måneder og mere end 24 måneder.

  Det er altså forkert at sige, at vi bliver syge af stress;
  det er kun langvarig stress, der gør os syge, og jo mere langvarig,
  jo mere stiger sygdomsrisikoen.

  Forskerne så i øvrigt også på sammenhængen mellem livsstil og sygdomsrisiko.
  Her viste det sig ikke overraskende, at de, der røg, og de, der drak meget,
  havde forhøjet sygdomsrisiko. Men mere påfaldende er det måske,
  at de, der fik for lidt motion i dagliglivet, havde endnu mere
  forhøjet sygdomsrisiko end rygerne!

  Endelig bør det nævnes, at forskerne – selvfølgelig – checkede,
  om sammenhængen mellem langvarig stress og sygdom kunne ”bortforklares”
  ved, at de langvarigt stressede havde en mere usund livsstil.

  Selv om der var en tendens til en lidt mere usund livsstil
  hos de langvarigt stressede, kunne denne forskel alene langt fra forklare
  sammenhængen mellem langvarig stress og sygdom, så forskerne
  er altså helt sikre i deres konklusion: det er ikke alene
  vores usunde livsstil, der gør os syge,
  det er også psykologisk stress, når den vel at mærke
  står på i månedsvis.

  Referat: Thomas Nielsen.
  Lektor på psykologisk Institut, Århus Universitet
  Forskningsnyt fra psykologien/

  Kilde:
  Cohen, S., Frank, E., Doyle, W.J., Skoner, (1998).
  Types of Stressors That Increase Susceptibility to the Common Col
  in Healthy Adults. Health Psychology, 17 (3), 214-223.